Úvod   |   Informácie   |   On-line katalóg   |   Download zóna   |   BoltRight   |   Kontakt   |   !!! FÓRUM !!!  

Základný princíp hydrauliky

Hydraulická sila ponúka jeden z najjednoduchších a najsilnejších spôsobov produkcie značnej sily v obmedzenom priestore prostredníctvom tlaku neseného hydraulickou kvapalinou pre vyvolanie silového účinku. Od objavenia nízkeho a vysokého hydraulického tlaku a od jeho následnej aplikácie na zdvíhacom náradí až po posledné technické inovácie vysokotlakých hydraulických systémov dneška, hydraulická sila zostáva rozsiahle využívaným a značne rešpektovaným pomocníkom ľudstva pri snahe dosiahnuť väčšiu silu a vedomosti. Pascalov zákon hovorí, že tlak vyvolaný vonkajšou silou pôsobiacou na voľný povrch kvapaliny, je v každom mieste kvapalného telesa rovnako veľký. To znamená, že prostredníctvom hydraulického tlaku kvapaliny ako média, je možné malú silu konvertovať na viacnásobok jej pôvodnej veľkosti. Aktuálny tlak kvapaliny hrá veľmi dôležitú úlohu v tomto "násobení sily" a v tomto kontexte sú tu dve vlastnosti hydraulického tlaku, ktoré je nutné si pamätať. 1. Hydraulický tlak je meraný ako sila na jednotku plochy napr. Bar (-1,0193 kg/cm3) alebo PSI (Pounds per Square Inch). 2. Hydraulický tlak v každom mieste kvapaliny je rovnaký za predpokladu, že kvapalina je statická (nie v pohybe) - pozri Obrázok 1.

Tlak a sila

Kritériom na vytvorenie maximálnej výstupnej sily hydraulického valca pri tlaku 700 bar je veľkosť efektívnej plochy vnútorného priemeru valca, t.j, plocha, na ktorú hydraulická kvapalina pri tlaku 700 bar pôsobí. Preto pri tejto jednoduchej požiadavke je Hi-Force schopný vyrábať valce v rozsahu kapacít od 4.5 ton až 500 ton.


Rovnica pre výpočet výstupnej sily hydraulického valca:

efektívna plocha(cm2) x tlak(bar) / 981 = výstupná sila(ton)


Pre ilustráciu: Ak Hi-Force model s označením HLS502 má efektívnu plochu 71.3 cm2 a maximálny pracovný tlak 700 bar potom:

71(cm2) x 700(bar) / 981 = 50,88(ton)


Pumpy

Hydraulický tlak je produkovaný prostredníctvom hydraulickej pumpy (manuálnej alebo poháňanej elektricky, pneumaticky,...) a to tak, že čerpá hydraulickú kvapalinu do vnútorného priemeru valca cez elastické hydraulické hadice, ktoré sú napojené k valcu rýchlospojkami. Manuálne pumpy sú najjednoduchším typom pumpy a pozostávajú z pumpovacieho piestu, prepúšťacieho ventilu, nasávacieho a zadržavacieho ventilu. Pumpa pracuje pri uzavretom prepúšťacom ventile a potom zdvíhaním a stláčaním sa olej pumpuje zo zásobníka do výstupného napájania. Takouto činnosťou neustále tlačí kvapalinu a zvyšuje sa tlak v systéme, čo umožňujú nasávacie a tlačné ventily. Napájané pumpy majú namiesto rúčky pohonnú jednotku, t.j., elektrickú, pneumatickú alebo s benzínovým pohonom.


Uťahovanie skrutiek na prírube

Dve najpoužívanejšie metódy na uťahovanie skrutkovaných prírubových spojov sa realizujú buď momentovými kľúčami alebo priamym napínaním a to prostredníctvom hydraulických napínačov. Bez ohľadu na vybranú metódu, predbežná inšpekcia uťahovaných komponentov je podstatná, ak má byť spoj presný a ak je realizovaný prvýkrát alebo stále. Inšpekcia by mala obnášať previerku každého poškodenia na tesnení alebo tesniacich plochách. Uistite sa, že svorníky a matice sú v správnej veľkosti, vhodného materiálu a bez akéhokoľvek poškodenia so správne použitým mazivom. Dodatočne je nutné zaistiť súosovosť dier na prírubách, čo umožní pohodlné osadenie skrutiek. Ak bola nájdená odchýlka od predchádzajúcich požiadaviek, je potrebné ju odstrániť pred osadením a uťahovaním skrutiek. Pre uťahovanie prostredníctvom momentových kľúčov vložte svorník cez obe časti príruby a utiahnite matice voľnou rukou tak, aby konce svorníkov presahovali za matice. Ďalej zaistite, že svorníky sú voľne pohyblivé cez otvory v prírubách a že sú matice voľnou rukou dotočené na doraz. Očíslujte všetky svorníky „do kríža„ ako je zobrazené vpravo. Začnite napínať svorník postupne, počnúc prvým cyklom pri 25% hodnote celkového predpísaného a požadovaného krútiaceho momentu. V druhom cykle prejdite na 50% hodnotu a v treťom na 100%. Nakoniec skontrolujte všetky spoje a to opätovným cyklom v smere alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek pri 100% požadovanom krútiacom momente a uistite sa, že všetky spoje sú rovnomerne utiahnuté. Pre uťahovanie prostredníctvom hydraulických napínačov svorníka vložte svorník cez obe časti príruby a utiahnite matice voľnou rukou tak, aby konce svorníkov presahovali za matice. Zabezpečte, aby na vybranej strane príruby, kde bude napínač osadený, bol dostatočný presah svorníka za maticou a to v minimálnej dĺžke rovnej priemeru svorníka. To je nutná podmienka pre osadenie napínača na závit svorníka, kde napínací člen musí byť plne zaskrutkovaný. Skôr nie je možné pokračovať ďalej. Presne označené a nastavené napínače treba skontrolovať skôr ako začnete s 25%, 33%, 50% alebo 100% súčasným napínaním svorníkov v jednotlivých spojoch. Po rozhodnutí, aký počet napínačov použijete súčasne osaďte na jednotlivé presahujúce svorníky napínače rovnomerne dookola pre 25%, 33% alebo 50% súčasné napínanie, alebo na každý svorník pre prípad 100% súčastného napínania. Pre viac informácií si preštudujte návod na obsluhu hydraulických napínačov. Po správnom osadení všetkých napínačov na prírubu pozapájajte všetky napínače do série a pripojte ich na pumpu a začnite tlakovať olej do systému, podľa návodu výrobcu alebo podľa BoltRight softvéru. V prípadoch nie 100% súčasného napínania tam budú dve rozdielne hydraulické tlakové hodnoty, disipované pumpou do napínačov a tie je nutné dodržať. Pokiaľ sú všetky svorníky predpäté, potom sú spoje pripravené na kontrolu. Všimnite si, že je normálne spraviť 2 alebo 3 „obchádzania dookola,, pokiaľ ide o 50% alebo menšie predpínanie. Nízky počet napínačov používaný súčasne, vyžaduje viac obchádzaní a z tohto dôvodu čas na utiahnutie príruby bude značne väčší. Či napínate svorníky prostredníctvom momentového kľúča alebo napínačov je dobré vykonať finálnu kontrolu a to poklepaním kladivkom po svorníku. Na základe vysokého zvonivého zvuku vieme povedať, že spoj je dotiahnutý. Tupý zvuk indikuje, že patričný spoj je stále voľný.© 2012 matthew, Inc. All Rights Reserved - mail